Steinbach Tablety FreshUp 5 g

Možno použiť so všetkými tvrdosťami vody

 • € 7,89

vr. 20% DPH. plus poštovné

 • rýchlo sa rozpúšťajú
 • zvlášť pre bazény do 5 m³
 • proti plesniam, vírusom a organickým polutantom

Produkt je dočasne nedostupný! Bohužiaľ momentálne nemáme žiadne informácie o naskladnení produktu. Kliknite nižšie na „Upozorniť ma, keď bude k dispozícii“ a my Vás budeme infomovať ihneď, ako bude produkt opäť skladom.

Na môj zoznam prianí

Kód: SB-0757001TS00, Obsah: 1 ks

EAN: 9008748904704

 • rýchlo sa rozpúšťajú
 • zvlášť pre bazény do 5 m³
 • proti plesniam, vírusom a organickým polutantom

Popis

Prípravok na úpravu vody sa používa na dezinfekciu a pôsobí proti rastu rias. Rýchlo rozpustné tablety chlóru je možné použiť na dlhodobé dávkovanie.

Chlórové tablety je možné použiť iba v odmernom plaváku, skimmeri alebo v dávkovači (pre objem vody od 700 l).

Dávkovanie

Pred pridaním odporúčame upraviť pH na 7,0 - 7,4. Hodnota chlóru by mala byť 0,3-0,6 mg/l kontinuálnej chlorácie a maximálne 3 mg/l jednorázovej chlorácie. Na prvú dávku pridajte 2 tablety/1 ml a potom 1 tabletu/1 ml každý týždeň. V prípade zakalenej vody po častom kúpaní, búrke alebo vysokým teplotám zvýšte na 4 tablety/1 m3. V prípade napadnutia riasami (zelené stopy) pridajte Algezid podľa odporúčaného dávkovania.

Výrobca (značka): Steinbach

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 031 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH 206 - Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Otázky a odpovede k téme Steinbach Tablety FreshUp 5 g

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Steinbach Tablety FreshUp 5 g