Steinbach FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Geschikt voor alle waterhardheidniveaus

 • € 7,89

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

 • Snel oplosbaar
 • Speciaal voor zwembaden tot 5m³
 • Werkt tegen schimmels, virussen en organische verontreinigende stoffen

Dit product is momenteel niet beschikbaar Helaas hebben we momenteel geen informatie over wanneer dit product weer beschikbaar zal zijn. Klik hieronder op de knop "Melden wanneer beschikbaar" en we zullen je informeren zodra het product weer beschikbaar is.

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: SB-0757001TS00, Inhoud: 1 Stk

EAN: 9008748904704

 • Snel oplosbaar
 • Speciaal voor zwembaden tot 5m³
 • Werkt tegen schimmels, virussen en organische verontreinigende stoffen

Beschrijving

FreshUp Sparkling Tabs 5g

Dit waterverzorgingsproduct wordt gebruikt voor desinfectie en werkt tegen algengroei. De snel oplosbare chloortabletten zijn te gebruiken voor langdurige dosering.

De chloortabletten zijn alleen te gebruiken in een doseervlotter of skimmer (voor een watervolume vanaf 700L).

Dosering:

We raden aan om de pH in te stellen op 7,0 - 7,4 alvorens toe te voegen. De chloorwaarde dient 0,3-0,6 mg/l continue chlorering te zijn en maximaal 3 mg/l shockchlorering. Voeg voor de eerste dosis 2 tabletten / 1m³ toe en daarna elke week 1 tablet / 1m³. In het geval van troebel water na hoge blootstelling aan baden, onweer of hoge temperaturen, verhoog tot 4 tabletten / 1m³. Bij glibberige bedekkingen of algenaantasting (groene sporen) een algicide volgens de aanbevolen dosering toevoegen.

Merken: Steinbach

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.
 • P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH 206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Vragen & antwoorden over Steinbach FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Steinbach FreshUp Sparkling Tabs 5 g