Steinbach Sada Whirlpool All in One - pro péči o vodu

Všestranný balíček pro optimální péči o vodu

879,00 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1 sada

Doručení do středa, 27. září, pokud objednáte do úterý do 08:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • FreshUp Sparklingtabs
 • stabilizátor tvrdosti vody
 • pH plus a pH minus
 • testovací proužky

Produkt č. SB-0759008TS, Obsah: 1 sada, EAN: 9008748900713

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. SB-0759008TS
 • Výrobce č. 0759008TS
 • Značky: Steinbach
 • Obsah: 1 sada
Popis

Sada pro dokonalé ošetření a dezinfekci vody. Je zajištěna optimální kvalita vody bez choroboplodných zárodků. Sada obsahuje prostředky pro zvýšení a snížení hodnoty pH. Stabilizátor tvrdosti vody působí proti nevzhledným usazeninám vodního kamene a k dezinfekci se používají multifunkční tablety, které jsou součástí dodávky. Přiložené testovací proužky se používají ke kontrole kvality vody.


Doporučení

 • 0,5 kg pH-Plus ke zvýšení hodnoty pH
 • 0,75 kg pH minus ke snížení hodnoty pH
 • 0,5 l stabilizátor tvrdosti vody ke snížení usazování vodního kamene
 • 0,5 kg FreshUp Sparklingtabs (multifunkční tablety) pro dezinfekci
 • 50 testovacích proužků pro hodnotu pH a volný chlor

Upozornění

Biocidní přípravky musí být používány opatrně! Před použitím si přečtěte štítek a informace o produktu!

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H272 - Může zesílit požár; oxidant.
 • EUH 031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 • EUH 206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
 • Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Otázky a odpovědi k tématu Sada Whirlpool All in One - pro péči o vodu

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Steinbach Sada Whirlpool All in One - pro péči o vodu (čeština)

3 hodnocení v jiných jazycích

4,7 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
6 (85%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
1 (14%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

7 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 3 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili